Shelley Berkley: Touro University Nevada Touro Western Division

Shelley Berkley: Touro University Nevada Touro Western Division

Meet Shelley Berkley, CEO & Senior Provost of Touro University Nevada Touro Western Division.